Algemene Voorwaarden

1.0 Toepasselijkheid en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsaanbiedingen, documenten, facturen, (uitgevoerde) werken, leveringen, producten en garanties van T&K Van Hoof.
1.2 Aanpassingen, doorstrepingen en andere wijzigingen aan dit document zijn enkel bindend voor T&K Van Hoof wanneer deze door T&K Van Hoof werden bevestigd.
1.3 De klant wordt geacht akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden bij het aangaan van een overeenkomst met T&K Van Hoof.

2.0 Prijslijsten en catalogi
2.1 De prijzen en beschrijvingen in de prijslijsten en catalogi zijn geheel vrijblijvend en niet bindend. Producten kunnen, bij levering, afwijken van de beschreven en/of getoonde producten uit de prijslijsten en/of catalogi.
2.2 T&K Van Hoof behoudt zich het recht om prijzen, prijslijsten en catalogi aan te passen indien zij dit nodig acht en kan dit doen zonder schriftelijke kennisgeving aan haar (potentiële klanten).

3.0 Offertes
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en niet bindend, totdat er een akkoord werd bereikt door beide partijen over de inhoud van de offerte, alsook de prijs in het document. Een akkoord vanuit de klant wordt bevestigd door het ondertekenen van de offerte in het voorziene veld. T&K Van Hoof laat op haar beurt per e-mail of briefpost weten aan de klant of zij akkoord gaat met de opdracht die wordt gegeven.
3.2 De prijzen in de offerte zijn geldig gedurende 30 dagen en zijn daarna onderhevig aan prijswijzigingen. Bij een akkoord laat T&K Van Hoof weten welke prijzen zijn gewijzigd. De klant laat op zijn beurt weten hiermee akkoord te gaan.
3.3 Eventuele kortingen en speciale prijzen komen na 30 dagen te vervallen. Bij een akkoord laat T&K Van Hoof weten welke kortingen en/of speciale prijzen zijn te komen vervallen. De klant laat op zijn beurt weten akkoord te gaan met de aangepaste offerte.

4.0 Leveringen en werken
4.1 T&K Van Hoof behoudt zich het recht om gedeeltelijke leveringen te doen ofwel werken niet volledig af te werken en deze op een later tijdstip af te werken.
4.2 T&K Van Hoof geeft, na het sluiten van de overeenkomst, een planning aan de klant voor zijn/haar project. De data en uren die worden overhandigd zijn op indicatieve titel en T&K Van Hoof kan hier op elk moment van afwijken indien zij dit nodig acht.
4.3 Alle goederen en uitgevoerde werken worden verondersteld geaccepteerd te zijn indien er na uiterlijk 8 dagen na de levering of oplevering geen protest of reclamatie is ontvangen. Enkel protesten die met aangetekende schrijven zijn gericht aan T&K Van Hoof worden in behandeling genomen.
4.4 De klant dient zorg te dragen, en is derhalve ook verantwoordelijk, voor alle goederen na de levering hiervan.
4.5 Alle materialen die reeds op de werf aanwezig waren, alsook eventueel afval voortkomend uit de werken, blijven, tenzij anders vermeld, op de werf en worden niet geruimd door T&K Van Hoof.
4.6 De directe omgeving van de werken dient, door de koper of opdrachtgever, te worden beschermd ofwel afgeschermd te worden om schade aan zijn/haar eigendom(men) te voorkomen.
4.7 De opdrachtgever is gehouden aan het tijdig doorgeven van de aanwezigheid van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels. Bij verzuim hiervan is T&K Van Hoof niet aansprakelijk aan schade aan deze infrastructuur. 

5.0 Voorschot
5.1 T&K Van Hoof vraagt voor elk project een voorschot van 40% van het totaalbedrag voor elke individuele offerte.
5.2 Indien er maatwerk is voorzien van een bepaald product, vraagt T&K Van Hoof een voorschot van 20% vooraleer T&K Van Hoof het benodigde product bij haar leverancier besteld. Voor de aanvang van de werken is er nog eens een aanbetaling van 20% om aan het voorschot van 40% te komen, zoals beschreven in artikel 5.1 van dit document.
5.3 Een voorschot wordt gevraagd middels een betalingsverzoek dat elektronisch per e-mail wordt bezorgd aan de klant. Nadien wordt het betaalde voorschot in mindering gebracht op het factuur.

6.0 Facturatie en betalingen
6.1 Facturen worden enkel elektronisch en per e-mail bezorgd aan de klant. Indien T&K Van Hoof niet over een geldig e-mailadres beschikt, wordt het document per uitzondering afgeleverd met briefpost.
6.2 Elke factuur is contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel en per overschrijving binnen 8 dagen na verzending van het factuur.
6.3 Bij laattijdige betaling van een factuur bent u, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding verschuldigd van 10% met een minimum van €125;-, alsook de wettelijke interesten.
6.4 Bij juridische vervolging zijn alle kosten die daaruit voortvloeien ten koste van de klant.
6.5 Alle taksen en BTW zijn ten laste van de klant.
6.6 Nooit geeft een reclamatie op de afgeleverde producten of uitgevoerde werken recht op uitstel van betaling.

7.0 Aansprakelijkheid en overmacht
7.1 T&K Van Hoof is niet aansprakelijk voor gevallen van overmacht en niet-tijdige leveringen door onze leveranciers. De leveringstermijnen en data worden slechts verstrekt op indicatieve titel.
7.2 T&K Van Hoof is niet aansprakelijk voor vertragingen op de werf, voortvloeiend uit arbeidsbepalende weersomstandigheden, ziekte of personeelsgebrek. Nooit geven vertragingen recht op vernietiging van de overeenkomst of schadevergoedingen.
7.3 Producten en/of materialen worden verzonden op risico van de koper, zelfs in het geval van franco thuisbezorging of vervoer met eigen voertuig.
7.4 T&K Van Hoof is niet aansprakelijk voor schade aan producten die door ons worden aangelegd of geplaatst indien deze a) niet op de juiste manier worden gebruikt, b) niet de juiste wachttijd wordt in acht genomen vooraleer een product gebruikt wordt, c) elke andere vorm van schade waar T&K Van Hoof geen schuld aan treft.

8.0 Conflicten, vertragingen en extra kosten
8.1 Indien er een conflict ontstaat tussen de klant en a) een andere partij, onbekend aan T&K Van Hoof of b) T&K Van Hoof en hierdoor de werken vertraging oplopen of uitgesteld dienen te worden, en T&K Van Hoof hierdoor extra kosten moet maken, dan kunnen deze kosten worden doorgerekend aan de klant. Dit gebeurt altijd middels een apart factuur.
8.2 De kosten voor het verlengen van een parkeerverbod, een gehuurd machine of toestel en andere materialen waarvoor T&K Van Hoof kosten moet betalen om deze te gebruiken en die geleverd worden door een extern bedrijf, zijn voor rekening van de klant.

9.0 Verbreking van een overeenkomst
9.1 Indien een klant een overeenkomst met T&K Van Hoof wenst stop te zetten, zonder dat deze reeds in uitvoering is, dan is dit mogelijk tegen betaling van een verbrekingsvergoeding. Deze vergoeding is vastgesteld op 40% van het totaalbedrag van de overeenkomst, met een minimum van €500,-.
9.2 Indien een klant zijn voorschot niet tijdig betaald aan T&K Van Hoof, en dit na herinnering nog altijd verzuimt te doen, dan wordt dit aangezien als een eenzijdige verbreking van de overeenkomst. Bijgevolg is de klant een schadevergoeding verschuldigd aan T&K Van Hoof van 40% van het totaalbedrag van de overeenkomst, met een minimum van €500,-.
9.3 In geval van een eenzijdige verbreking door de klant, zal T&K Van Hoof de klant hiervan schriftelijk en per aangetekend schrijven van op de hoogte brengen.
9.4 Van bovenstaande kan afgeweken worden indien dit door T&K Van Hoof schriftelijk wordt bevestigd aan de klant.

10.0 Garantie
10.1 T&K Van Hoof geeft de standaard fabrieksgarantie, indien deze wordt gegeven door de leverancier, over aan de klant.
10.2 T&K Van Hoof garandeert de deugdelijkheid van de door haar afgeleverde, geplaatste of aangelegde producten voor een periode van 12 maanden. Enkel wanneer bewezen is dat een gebrekkig product en/of dienstverlening is afgeleverd aan de klant, zal T&K Van Hoof overgaan tot herstelling van het product.
10.3 Bovengenoemde garantie komt per direct te vervallen indien:

  1. producten niet juist worden gebruikt;
  2. extreme weersomstandigheden waar een product niet op is voorzien;
  3. indien er aan het product aanpassingen zijn gedaan nadat deze is afgeleverd door de klant.
  4. producten binnen 2 weken na plaatsing of aanleg gebruikt worden.

10.4 T&K Van Hoof is in geen enkel geval een schadevergoeding verschuldigd aan de klant indien blijkt dat een product of werken hersteld dienen te worden binnen de garantieregeling die wordt geboden door T&K Van Hoof of haar leveranciers.
10.5 Enkel het beschadigde gedeelte wordt vervangen. Nooit zal er worden overgegaan aan een volledige vervanging van het product.
10.6 De fabrieksgarantie van de producten wordt vastgesteld door de leverancier van T&K Van Hoof. De garantiebepalingen werden niet opgenomen in onze Algemene Voorwaarden maar zijn op simpel verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel of kunnen per e-mail worden bezorgd aan de vragende partij.

11.0 Promotionele doeleinden
11.1 Op elke werf worden er door T&K Van Hoof foto’s gemaakt van de opgeleverde werken. Zonder protest van de klant worden deze foto’s vrij gebruikt op de website, sociale media, folders, flyers en andere beelduitingen door T&K Van Hoof. Hierbij besteed T&K Van Hoof de meest grootste zorg aan de privacy van de klant.
10.2 Op afgeleverde afsluitingen is T&K Van Hoof vrij om een promotioneel bord te hangen met daarop de bedrijfsgegevens.

12.0 Bevoegde rechtbanken
12.1 In geval van conflict zijn enkel de rechtbanken en het vredegerecht van Antwerpen bevoegd.