Algemene Voorwaarden

1.0 Toepasselijkheid.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onze offertes, facturen, overeenkomsten, geleverde producten en materialen, (uitgevoerde) werken en garanties.
1.2 Aanpassingen, uitzonderingen en doorstrepingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn bevestigd door T&K Van Hoof.

2.0 Offertes en prijsaanbiedingen.

2.1 Alle offertes en prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend zolang geen volledige wilsovereenstemming is bereikt.
2.2 Een offerte en/of prijsaanbieding is geldig voor een periode van 30 dagen na het document is aangemaakt. Na deze periode worden prijsveranderingen bij onze leverancier(s) doorberekend aan de klant.
2.3 In een offerte wordt uitgebreid vermeld welke producten en diensten er geleverd worden. De klant heeft enkel recht op de vermelde aantallen van producten en enkel van de vermelde producten.
2.4 Een offerte wordt aangemerkt als goedgekeurd wanneer er een goedkeuring wordt gegeven via 1) e-mail, met uitdrukkelijke vermeldingen dat de klant akkoord is met ons aanbod of 2) een ondertekende offerte. Enkele andere ‘goedkeuring’ wordt niet geaccepteerd.
2.5 Prijsaanbiedingen en kortingen zijn enkel geldig voor de op dat moment vermelde termijn en met de bijbehorende voorwaarden.

3.0 Overeenkomsten.

3.1 Een overeenkomst komt tot stand wanneer een klant akkoord gaat met 1) een offerte, 2) de levering van producten of 3) de uitvoering van werken.
3.2 Een overeenkomst is bindend en beperkt tot wat beide partijen zijn overeengekomen.
3.3 Indien de klant een overeenkomst wenst stop te zetten, dan is de klant een schadevergoeding, gelijk aan het voorschot, met een minimum van €150,- excl. BTW, verschuldigd aan T&K Van Hoof. T&K Van Hoof is hierna niet verplicht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst verder na te komen en zullen alle activiteiten stopgezet worden.
3.4 Indien een klant niet binnen de gestelde termijn, en na aangetekende ingebrekestelling, geen voorschot betaald, behoudt T&K Van Hoof het recht de overeenkomst te verbreken, en kan een schadevergoeding van de klant eisen die gelijk staat aan het voorschotbedrag, of de reeds gemaakte kosten.


4.0 Leveringen, uitgevoerde of lopende werken.

4.1 Na het sluiten van de overeenkomst (zoals beschreven in artikel 3), worden de werken door T&K van Hoof ingepland. Op verzoek van de klant, welke deze moet indienen uiterlijk 3 weken voor de uitvoering van de werken, kunnen de werken op een andere datum worden gepland.
4.2 De opgegeven startdatum, leveringsdatum en opleveringsdatum zijn enkel op indicatieve titel. Indien dit noodzakelijk is, kan hiervan worden afgeweken.
4.3 Alle goederen en uitgevoerde werken worden verondersteld geaccepteerd te zijn indien er na uiterlijk 8 dagen na de levering of oplevering geen protest of reclamatie is ontvangen. Enkel protesten die met aangetekende schrijven zijn gericht aan de vennootschap, worden in behandeling genomen.
4.4 De klant dient zorg te dragen voor de goede beveiliging en opslag van de geleverde materialen.
4.5 Alle materialen die reeds op de werf aanwezig waren, worden telkens achtergelaten op de werf. Tenzij anders is overeengekomen en de klant hiervoor een forfaitaire vergoeding betaald.
4.6 De directe omgeving van de werken dient, door de koper of opdrachtgever, te worden beschermd ofwel afgeschermd te worden om schade aan zijn/haar eigendom(men) te voorkomen. Alle ondergrondse leidingen, kabels en infrastructuur dient gedocumenteerd te worden aan overgedragen worden aan T&K Van Hoof. Indien de klant of opdrachtgever dit weigert, zal T&K Van Hoof niet garant staan voor enige schade of reclamaties van schadegevallen.

5.0 Facturatie en betalingen.

5.1 Voor elk project wordt een factuur opgesteld. Het eindbedrag wordt opgesplitst in een voorschot (40%), welke verschuldigd zijn voorafgaand aan de werken of levering en een eindbedrag (60%) welke verschuldigd zijn direct na oplevering.
5.2 T&K Van Hoof verleent al haar klanten een betalingstermijn van 8 dagen. Deze is geldig op het voorschot, waarbij wordt geteld vanaf factuurdatum, en het eindbedrag, waarbij wordt geteld vanaf de datum van oplevering.
5.3 Al onze facturen worden per e-mail afgeleverd. Indien wij geen e-mailadres van u in ons bestand hebben, worden de facturen per uitzondering per post afgeleverd.
5.4 Alle facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Antwerpen, district Borgerhout en middels een bankoverschrijving.
5.5 Bij een laattijdige betaling van een factuur bent u, vanaf de vervaldag en zonder ingebrekestelling, ons de wettelijke interesten verschuldigd en daarnaast ook de forfaitaire schadevergoeding, vastgesteld op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,-
5.6 Bij gerechtelijke procedures door een laattijdige betaling, zijn alle kosten die daaruit voortvloeien, voor de rekening van de klant.
5.7 Alle taksen en BTW zijn ten laste van de koper of opdrachtgever.


6.0 Aansprakelijkheid.

6.1 T&K Van Hoof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van overmacht en niet-tijdige leveringen door onze leveranciers. De leveringstermijnen en data worden slechts verstrekt op indicatieve titel.
6.2 T&K Van Hoof is niet aansprakelijk voor vertragingen op de werf, voortvloeiend uit beleidsbepalende weersomstandigheden of ziekte. Nooit geven vertragingen recht op vernietiging van de overeenkomst of schadevergoedingen.
6.3 Producten en materialen worden verzonden op risico van de koper, zelfs in het geval van franco thuis verzending of vervoer met eigen voertuig. De klant is tevens verantwoordelijk voor de goede bescherming van de producten op de werf.
6.4 Materialen die geleverd zijn en achterblijven op de werf, vallen onder de verantwoordelijkheid en verzekering van de klant of ontvanger.
6.5 T&K Van Hoof is niet aansprakelijk voor schade aan producten die door ons worden aangelegd of geplaatst, indien deze a) niet op de juiste manier worden gebruikt, b) niet de juiste wachttijd wordt in acht genomen vooraleer een product wordt gebruikt, c) elke andere vorm van schade waar T&K Van Hoof geen schuld aan treft.


7.0 Conflicten, vertragingen en extra kosten.

7.1 Indien er een conflict ontstaat tussen de klant en a) een andere partij, onbekend aan T&K Van Hoof of b) T&K Van Hoof en hierdoor de werken vertraging oplopen of uitgesteld dienen te worden, en T&K Van Hoof hierdoor extra kosten moet maken, dan kunnen deze kosten worden doorgerekend aan de klant. Dit gebeurt altijd middels een apart factuur.
7.2 Indien een parkeerverbod moet worden verlengd, dan kan T&K Van Hoof de aangerekende kosten doorrekenen aan de klant.
7.3 Indien er gehuurd materiaal langer nodig zou zijn dan voorzien, dan behoudt T&K Van Hoof het recht om deze kosten door te berekenen. 

9.0 Garantie op materialen en uitgevoerde werken.

9.1 T&K Van Hoof geeft een fabrieksgarantie af op de geleverde materialen. Daarnaast wordt een beperkte garantie afgeleverd op de uitgevoerde werken.
9.2 Enkel in gevallen waarbij kan aangetoond worden dat T&K Van Hoof nalatig is geweest met de uitvoering der werken, waardoor schade is veroorzaakt aan slechts de uitgevoerde werken of geplaatste producten zal T&K Van Hoof een oplossing voorzien voor de schade.
9.3 Schade veroorzaakt door onderstaande situaties en gevallen, zijn uitgesloten van zowel fabrieksgarantie en garantie op de uitgevoerde werken:
a) (Extreme) weersomstandigheden, bijvoorbeeld harde wind of hoge temperaturen.
b) Onjuist gebruik van de producten of het te vroeg gebruiken van een recent aangelegd terras of oprit.
c) Indien er door u zelf aanpassingen gedaan werden aan de geplaatste producten of uitgevoerde werken.
d) Indien er privacy oplossingen geplaatst worden op geplaatste afsluitingen, al dan niet door T&K Van Hoof.

  1. e) Schade die door derden werd veroorzaakt.
    4 Nooit zal er, indien er door een fout aan onze producten of plaatsing is, die binnen de garantie valt, een schadevergoeding worden uitgekeerd. Ook geleden schade worden niet terugbetaald.
    9.5 Enkel het beschadigde gedeelte wordt hersteld. Nooit zal er overgegaan worden tot volledige vervanging van een product.

10.0 Promotionele doeleinden

10.1 Op elke werf worden er door T&K Van Hoof foto’s gemaakt van de opgeleverde werken. Zonder protest door de klant worden deze foto’s vrij gebruikt op de website, sociale media en in folders. Hierbij besteed T&K Van Hoof de meest grootste zorg om de privacy van de klant te waarborgen.
10.2 Op geleverde afsluitingen is T&K Van Hoof vrij om een promotioneel bord te hangen met daarop de bedrijfsgegevens.

11.0 Bevoegde rechtbanken.

11.1 In geval van conflict zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd om tussen te komen.