Algemene Voorwaarden (Koop op afstand)

Artikel 1.0 – Identiteit van de ondernemer

De Besloten Vennootschap T&K Van Hoof, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0715.604.830 en met vestiging te Plaslaar 38C, 2500 Lier. Hierna ook genoemd ‘Verkoper’.

De Verkoper is bereikbaar op het telefoonnummer 03 773 40 62 en per e-mail op info@tkvanhoof.be. Voor de actuele openingsdata en uren kan de website van de Verkoper worden geraadpleegd via www.tkvanhoof.be/showroom.

Artikel 2.0 – Toepassing van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen T&K Van Hoof (hierna ‘Verkoper’) en de bezoeker van de website en webshop van T&K Van Hoof (hierna ‘Koper’). Afwijkingen op dit document en de overeenkomst zijn enkel geldig wanneer deze, schriftelijk, door de Verkoper en de Koper werden bevestigd. Alle aanpassingen op dit document zijn ongeldig, maar maken dit document niet minder geldig.

Bij het plaatsen van de bestelling gaat de Koper akkoord met de inhoud van dit document en verklaard hij tevens dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassingen op bestellingen die geplaatst worden en waarop de wet ‘Koop op afstand’ van toepassing is. Ze is niet geldig op bestellingen waarbij beroep wordt gedaan op de plaatsingsdienst van T&K Van Hoof.

Artikel 3.0 – Prijzen, aanbiedingen en offertes.
Alle weergegeven prijzen op de website van de Verkoper zijn in Euro en wordt weergegeven inclusief BTW. Eventuele verzend- en verwerkingskosten worden apart berekend. Voor het plaatsen van de bestelling heeft de Koper de mogelijkheid om de verzend- en verwerkingskosten te berekenen.

Aanbiedingen kunnen steeds geldig zijn met afwijkende voorwaarden. Indien dit het geval is, wordt dit op de website van de Verkoper duidelijk gemaakt. Indien er geen afwijkende voorwaarden zijn, zijn deze Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing op aanbiedingen. Het is de Verkoper ten allen tijde toegelaten om aanbiedingen aan te passen, stop te zetten of de voorwaarden hiervan aan te passen. Hierbij hoeft de Verkoper geen voorafgaande kennisgeving te geven aan de Koper.

Alle offertes worden uitgegeven zonder verplichting en worden gratis verstrekt door de Verkoper. De geldigheidsduur van de offerte wordt weergegeven op het document. Na deze periode, is de offerte onderhevig aan prijswijzigingen. Een offerte wordt omgezet in een bestelling wanneer deze door beide partijen goedgekeurd werd, en werd ondertekend met een handtekening.

Artikel 4.0 – Aanbod en beschikbaarheid van producten.
Hoewel het aanbod en de beschikbaarheid van de producten op de website van de Verkoper, met de meeste zorg samengesteld wordt, is het mogelijk dat aangeboden informatie of specificaties onvolledig, onjuist is, materiele fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen en fouten zijn niet bindend voor de Verkoper.

De foto’s en afbeeldingen bij een product zijn louter indicatief en zijn niet bindend voor de Verkoper. Het is mogelijk dat er verschillen op het ontwerp, kleuren en samenstelling bij een product zijn.

Het is mogelijk dat bepaalde producten niet op voorraad zijn. De Verkoper zal de Koper bij een gebrek aan voorraad contacteren om te zoeken naar een oplossing. Indien de leveringstermijn langer is dan 14 werkdagen, heeft de Koper het recht om de koop te annuleren zonder hiervoor een schadevergoeding te moeten betalen. Dit recht geldt niet bij de bestelling van een maatwerkproduct. De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade bij een gebrek aan voorraad. Indien de Koper twijfelt over beschikbaarheid van producten en/of levertermijnen, is het aangeraden dat hij eerst contact opneemt met de Verkoper.

Artikel 5.0 – Wederzijdse koop- en verkoopovereenkomst.
De Wederzijdse koop- en verkoopovereenkomst (hierna ‘Overeenkomst) komt tot stand bij het plaatsen van een digitale bestelling op de website van de Verkoper. De Overeenkomst bevat onder andere de bestelde producten, het totaalbedrag, de gegevens van de Klant en de Verkoper en het leveringsadres. De Overeenkomst wordt digitaal bevestigd door de Klant en door de Verkoper.

Artikel 6.0 – Herroepingsrecht
De Klant heeft het recht om, binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 kalenderdagen, beginnend op de dag dat de Klant, of een aangestelde van de Klant, de goederen fysiek in zijn bezit heeft. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Klant de Verkoper in het bezit te stellen van een ondubbelzinnige verklaring waaruit hij kennis geeft van de herroeping van de Overeenkomst. De Klant kan dit doen per elektronische post, fysieke post of zich hiervoor aanbieden op de maatschappelijke zetel van de Verkoper. De Klant kan zich beroepen op het Modelformulier Herroepingsrecht, dat downloadbaar is op de website van de Verkoper, en dewelke wordt verstrekt bij elke bestelling. Een verklaring van herroeping bevat op zijn minst de volgende gegevens: 1) het bestelnummer en/of factuurnummer, 2) de gegevens van de Klant, 3) de gegevens van de Verkoper, 4) de product(en) die worden teruggezonden aan de Verkoper. Na ontvangst van de kennisgeving, zal deze worden behandeld door de Verkoper en zal de Klant in het bezit worden gesteld van een bevestiging. Bij deze bevestiging zal de Verkoper de nodige informatie verstrekken voor de terugzending of afhaling van de goederen.

Indien het teruggestuurde product, op enige manier dan ook, in waarde is geminderd, behoudt de Verkoper het recht om de verminderde waarde te verhalen op de Klant. Hij zal dit doen door dit bedrag te verrekenen met het terug te storten saldo aan de Klant. In geval van waardevermindering, zal de Verkoper de klant hiervan schriftelijk of per elektronische post van op de hoogte stellen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op 1) producten die een vorm van maatwerk omvatten, 2) producten die niet in de originele verpakking worden aangeboden, 3) producten die niet volledig zijn, 4) gebruikte, vuile en/of beschadigde producten, 5) producten waarvan de verpakking werd geopend/beschadigd en hierdoor niet meer als nieuw verkocht kunnen worden.

Artikel 7.0 – Betaling van een online bestelling
De Verkoper stelt verschillende elektronische en niet-elektronische betaalmiddelen ter beschikking van de Klant. De wijze van verzending heeft invloed op de beschikbare betaalmiddelen. Indien de klant kiest voor een levering, kan hij enkel beroep doen op elektronische betaalmiddelen. De Koper stelt hiervoor een betaling per bancontact, kredietkaart, Apple Pay, iDEAL en manuele bankoverschrijving ter beschikking.

Indien de Klant kiest om de bestelling af te halen aan de maatschappelijke zetel van de Verkoper, beschikt de Klant over dezelfde betalingsmiddelen als bij een levering. Bijkomend kan de Klant gebruik maken van de optie om de bestelling met contact geld. De Klant kan er ook voor kiezen om de bestelling ter plaatse te betalen door gebruik te maken van een bankkaart of kredietkaart.

Alle elektronische betalingen, uitgezonderd bankoverschrijving, worden behandeld door een externe paymentprovider. De Verkoper maakt hiervoor gebruik van de diensten van Mollie.

In uitzonderlijke gevallen, en slechts op aanvraag, kan de Klant gebruik maken van de mogelijkheid om de bestelling achteraf, middels een factuur te voldoen. Hiervoor geeft de Verkoper een betalingstermijn van 8 dagen. In geval van laattijdige betaling, is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €140,- alsook een nalatigheidsinterest van 2% per maand op het openstaande bedrag.

Artikel 7.0 – Levering en uitvoering van de overeenkomst.
De Verkoper verbindt zich er aan om de Overeenkomst naar haar beste vermogen uit te voeren. De levering geschiedt per eigen vervoer, met een chauffeur van de Verkoper, of door een externe koeriersdienst. De Verkoper zal de Koper, na het plaatsen van de bestelling, zo snel mogelijk informeren over de leveringstermijn en verwachtte leveringsdatum. Alle termijnen en data worden op indicatieve basis verstrekt en verbinden de Verkoper niet. Vertragingen in de leveringstermijn geven nooit recht op een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst – tenzij voldaan wordt aan de voorwaarden zoals omschreven in Artikel 4.0 van deze Algemene Voorwaarden.

Het risico op verlies, beschadiging of diefstal van de goederen gaan over op de Koper van zodra hij, of een aangestelde, de goederen fysiek in ontvangst heeft genomen. Indien er niemand de goederen fysiek in ontvangst kan nemen, maar de Klant, of diens aangestelde, kennis geeft van het feit dat de goederen op een veilige plaats geleverd mogen worden, gaat het risico op verlies, beschadiging of diefstal in vanaf het moment dat de chauffeur van de Verkoper of de koeriersdienst

Artikel 9.0 – Garantie.
De garantieclausule uit deze Algemene Voorwaarden is enkel van toepassing op Klanten die in de hoedanigheid van Consument goederen aankopen. De garantieclausule is niet van toepassing op zij die in de hoedanigheid van rechtspersoon goederen kopen. Conform de Wet op de garantie, heeft de consument een garantie op de geleverde goederen voor een periode van 2 jaar. Deze periode wordt opgeschort gedurende een herstelling- of gedurende een vervanging. In geval van defect of een probleem met de goede werking van het product, dient de Klant de Verkoper hiervan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 maanden na de vaststelling van het defect, op de hoogte te brengen. Indien de Klant verzuimt om de melding tijdig te maken, vervalt de recht op de garantie. Het recht op garantie komt tevens te vervallen indien de schade te wijten is aan valpartijen, geweld, (abnormale) weersomstandigheden waarop het product en/of de goederen niet op zijn voorzien, ongelukken, aanpassingen en/of wijzingen aan het product, het verbreken van de veiligheidszegel, vocht, en ander incorrect gebruik.

Artikel 10.0 – Klachten.
Klachten betreffende de levering, over de kwaliteit van de goederen of de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen acht (8) kalenderdagen schriftelijk en aangetekend te worden aangeboden aan de maatschappelijke zetel van de Verkoper. Na deze periode worden de goederen, de kwaliteit en de uitvoering van de overeenkomst verondersteld als geaccepteerd. Zichtbare gebreken, kleurverschillen waarvoor bij de levering geen voorbehoud werd gemaakt, worden onontvankelijk verklaard.

Artikel 11.0 – Ontbinding van de overeenkomst.
De Verkoper behoudt zich het recht om de overeenkomst eenzijdig, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder daarvoor een schadevergoeding verschuldigd te zijn in gevallen van overmacht, indien één of meerdere producten niet meer leverbaar zijn, de kredietwaardigheid van de Koper onvoldoende bewezen is of wanneer de Klant openstaande, vervallen facturen heeft.

Artikel 12.0 – Bevoegdheid van rechtbanken
In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd.

Artikel 13.0 – Verwerking van de persoonsgegevens.
De persoonsgegevens worden verwerkt zoals beschreven in onze privacy verklaring.